Avís legal

Dades identificatives del responsable:

T60 Immobiliària és propietari de la pàgina Web www.immobiliaria360.com

• Titular: T60 Immobiliària
• NRT: F-033214-X
• Adreça: Avda Fiter i Rossell 45a, 1-2, Escaldes-Engordany.
• Telèfon: +376 645 925
• E-mail: info@immobiliaria360.com

Objecte:

L’objectiu d’aquesta pàgina web és donar informació sobre immobles disponibles per a la compra, venda i lloguer, amb les seves característiques i preus així com oferir serveis professionals immobiliaris.

Limitació de responsabilitat:

T60 Immobiliària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors u omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. La informació continguda a la WEB és la vigent a la data de l’última actualització, i T60 Immobiliària no garanteix l’absència d’errors a l’accés a la WEB ni al contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar- els, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com és detectiu.
T60 Immobiliària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avis i en qualsevol moment. Així mateix, T60 Immobiliària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.
En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, T60 Immobiliària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avis l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.
L’ús d’aquesta WEB i la informació facilitada és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, T60 Immobiliària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

Serveis i productes de la web:

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web aliens a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que T60 Immobiliària no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre T60 Immobiliària i els titulars dels portals enllaçats. T60 Immobiliària no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es fa única i exclusivament entre l’usuari i els tercers. L’usuari accepta que T60 Immobiliària no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB. L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Responsabilitats de l’usuari del lloc web:

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les normes aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contraria a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intelectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB a l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Propietat industrial i intel·lectual:

Tots els elements que apareixen a la Web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tot el Web, etc.), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de T60 Immobiliària, o si s’escau, de tercers que li han cedit els drets d’ús corresponents, i que l’usuari d’aquest lloc Web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Web sense el consentiment previ i per escrit de T60 Immobiliària. L’accés per part de l’usuari als continguts i serveis del Web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual , sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de T60 Immobiliària o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuaris de la Web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per a ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la Web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d ‘aquest exercici.

Protecció de dades Personals i Cookies:

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, T60 Immobiliària us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en la normativa esmentada. Us informem que aquesta plana Web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes al següent enllaç . Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç.

Compromisos:

T60 Immobiliària es compromet a no fer publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la Web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, T60 Immobiliària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

Acceptació:

L’ús de la Web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avis legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari arribi aquest avis legal cada vegada que accedeixi a la Web, ja que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Web.

Legislació i jurisdicció aplicable:

Les presents condicions daccés i ús quedin subjectes a la legislació andorrana ia la competència dels seus tribunals.